Universitat Rovira i Virgili

Les estructures construïdes influeixen fortament en els patrons de demanda d'energia i emissions de CO2 entre països

Article  - 

Haberl, H., Low, M., Pérez-Laborda, A., Matej, S., Plank, B., Wiedenhofer, D., Creutzig, F, Erb, K.H., Duro, J.A. (2023): "Built structures strongly influence cross-country patterns of energy demand and CO2 emissions", Nature Communications

Els estocs de materials construïts (edificis o infraestructures de transport), i els seus patrons espacials, és ben conegut que influeixen en la demanda d'energia per càpita i en les emissions de CO2 a nivell urbà. A nivell nacional, el paper de les estructures construïdes poques vegades s'ha considerat a causa de l'escassa disponibilitat de dades, en canvi altres determinants potencials de la demanda d'energia i les emissions de CO2, principalment el PIB, són més freqüentment inclosos.

En aquest treball es presenta de manera nova un conjunt d'indicadors nacionals destinats a caracteritzar patrons d'estructures construïdes a nivell nacional (per exemple, relacionats amb densitat o tipus d'ubicació). En particular, es quantifiquen aquests indicadors per a 113 països i s'analitza estadísticament si afegeixen poder explicatiu diferencial a les diferències internacionals d'energia final i CO2.

En aquest sentit, es troba que aquests indicadors són tan importants per predir la demanda d'energia i les emissions de CO2 per països com ara el PIB i altres factors convencionalment inclosos (per exemple, densitat de població). Específicament, la superfície de sòl edificat per càpita és el predictor més important, només superat per lefecte del PIB.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Alejandro Pérez-Laborda

Juan Antonio Duro